De vereniging

Wat is de NVvA?
De NVvA is de beroepsvereniging van en voor archeologen die werkzaam zijn in Nederland en voor alle Nederlandse archeologen die in het buitenland werken, of die verbonden zijn aan een Nederlands archeologisch instituut buiten Nederland. Daarnaast voor alle niet-archeologen die via een betaalde hoofdwerkzaamheid in de Nederlandse archeologie werkzaam zijn en studenten die een opleiding (Universitair of HBO) archeologie volgen. De NVvA is gebaseerd op individueel lidmaatschap en richt zich op de belangen van iedereen die werkzaam is in de archeologie, met als speerpunten kwaliteit en ethiek. De NVvA streeft naar hechte samenwerking met andere belangengroepen, op nationaal en internationaal niveau.
 
Ethiek 
De NVvA neemt het standpunt in dat de beoefening van het vak archeologie niet alleen gevoerd kan worden aan de hand van kwaliteitseisen, maar ook gebaseerd moet zijn op ethische uitgangspunten. Deze uitgangspunten zijn voor de vereniging vastgelegd in de ethische code. Lidmaatschap van de vereniging is alleen mogelijk indien men deze code ondertekent. Het feit dat de individuele leden de code ondertekenen maakt het mogelijk dat zij voor hun handelen door de eigen beroepsgroep ter verantwoording kunnen worden geroepen. De Ethisce Code wordt op dit moment herzien. Op de Reuvensdagen van 2011 heeft de NVvA samen met de heer van Es een sessie gehouden over dit thema. Deze sessie was druk bezocht en heeft het thema weer op de kaart gezet. Het bestuur van de NVvA heeft een werkgroep Ethische Code in het leven geroepen. Hierin zetelen de twee voorzitters van de NVvA en twee leden.


Kwaliteit 
Met betrekking tot het begrip kwaliteit worden in Nederland drie niveaus onderscheiden, namelijk:

  • kwaliteit van het archeologisch product;
  • kwaliteit van het werkproces;
  • kwaliteit van de individuele beroepsbeoefenaar.

De kwaliteit van het archeologisch product wordt op dit moment gewaarborgd door de regelgeving in de KNA 3.2, de kwaliteit van het werkproces wordt bewaakt door de certificering van bedrijven door de rijksoverheid. De taak van de NVvA ligt op het laatste vlak, die van waarborg van de kwaliteit van de individuele beroepsbeoefenaar. 

De geformuleerde toelatingseisen voor de vereniging en het verplicht ondertekenen van de ethische code, vormt de eerste stap op weg naar een professionalisering van de individuele beroepsbeoefenaar.

Waarom is een beroepsvereniging juist nu belangrijk?
 
De archeologie heeft zich in delaatste decennia ontwikkeld van een overwegend academische discipline tot een werkveld met vele gezichten. Het werkveld is bovendien voortdurend in beweging. Archeologen zijn tegenwoordig werkzaam in de Archeologische Monumentenzorg, bij gemeentes, adviesbureau's en bedrijven. Arbeidsrelaties worden complexer, werkgevers en werknemers moeten telkens opnieuw bepalen wat er van elkaar verwacht mag worden. 

Ondertussen stellen opdrachtgevers en consumenten  steeds meer eisen aan het 'archeologisch product'. Het gevolg is een behoefte aan normering, zowel aan de zijde van de archeologen als aan de zijde van de opdrachtgevers en consumenten. Het intiatief tot het opstellen van normen en richtlijnen zal moeten komen vanuit de beroepsgroep zelf.  Alleen op die manier kan de beroepsgroep haar professionele belangen overtuigend uitdragen en de kwaliteit waarborgen. Met betrekking tot de individuele archeoloog kan en wil de NVvA hier concrete instrumenten bieden evenals mogelijkheden tot discussie en uitwisseling.

De Nederlandse Vereniging van Archeologen telt momenteel circa 150 leden.

Zie ook

Structuur Vereniging

Statuten

Huishoudelijk reglement

Archief

 

Lid worden?

Word nu lid! Vul het formulier in en word lid van de enige belangenverenging van archeologen in Nederland.

Lees meer

© NVvA   |   Nederlandse Vereniging van Archeologen   |   Postbus 2611, 3800 GD Amersfoort