Statuten

De volgende statuten zijn goedgekeurd door de ALV op 10 april 2008. Anno 2011/2012 zijn deze door het wegvallen van het Beroepsregister niet meer up to date. Het Bestuur heeft het voornemen deze in 2012 te herzien.

Naam en zetel


Artikel 1. 
De vereniging draagt de naam: NEDERLANDSE VERENIGING VAN ARCHEOLOGEN (NVvA) en is gevestigd te Delft. 


Doel


Artikel 2. 
1. De vereniging heeft ten doel: 
a. de kwaliteit van de professionele beoefening van de archeologie (in het Koninkrijk der Nederlanden door alle archeologen, en daarbuiten door alle archeologen van Nederlandse nationaliteit of verbonden aan in het buitenland opererende Nederlandse archeologische instellingen) zowel in inhoudelijke als in ethische zin, in stand te houden en te verhogen; 
b. een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling en uitwisseling van vakkennis van haar leden; 
c. de materiële en immateriële belangen van de beroepsgroep van Nederlandse en in Nederland werkzame, niet-Nederlandse archeologen te behartigen; 
d. de communicatie, zowel binnen de beroepsgroep als tussen de beroepsgroep en de buitenwereld te bevorderen. 

2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door: 
a. het onderhouden van de door de leden ondertekende Ethische code voor beroepsarcheologen; 
b. te bevorderen dat leden op de hoogte blijven van recente ontwikkelingen in het vakgebied door het organiseren van vakbijeenkomsten en andere evenementen; 
c. te bevorderen dat bij opdrachtverstrekking of aanstelling registratie in het Beroepsregister, het lidmaatschap en het ondertekend hebben van de Ethische code voor beroepsarcheologen als vereist wordt beschouwd; 
d. de oprichting en beheer van een Beroepsregister van Archeologen; 


Lidmaatschap

 
Artikel 3. 
1. De vereniging kent leden, registerleden en ereleden. 

2. Leden van de vereniging kunnen slechts zijn, zij die de Ethische code voor beroepsarcheologen hebben ondertekend en: 
a. na een archeologische of andere (relevante) studie voltooid te hebben, als betaalde hoofdwerkzaamheid in een archeologische discipline werkzaam zijn; of 
b. zonder relevante opleiding een specifiek archeologische functie bekleden, en daarin een dusdanige ervaring en kennis hebben opgebouwd dat deze door het bestuur als voldoende wordt beschouwd. 

2.1 Registerleden zijn lid van de vereniging volgens artikel 3.2. én: 
a. hebben een universitaire archeologische of anderszins relevante opleiding afgerond; 
b. hebben een professionele hoofdwerkzaamheid in een archeologische discipline; 
c. zijn door de Commissie van Toelating toegelaten tot het Beroepsregister van Archeologen volgens beoordelingscriteria, die beschreven zijn in het Reglement van de Commissie van Toelating. 

3. Ereleden zijn lid van de vereniging volgens artikel 3.2. én: 
a. zijn op voordracht van het bestuur of op schriftelijke voordracht van tenminste tien leden van de vereniging door de algemene vergadering benoemd tot erelid; 
b. hebben zich bijzonder onderscheiden door hun publicaties en/of door hun praktische arbeid op het terrein van de archeologie en/of door hun arbeid ten dienste van de vereniging. 


Toelating


Artikel 4. 
1. 
a. Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden. 
b. De Commissie van Toelating, samengesteld door het bestuur, beslist over toelating van registerleden volgens het Reglement van de Commissie van Toelating. 
2. Bij niet-toelating tot registerlid kan de Commissie van Beroep, samengesteld door het bestuur alsnog tot toelating besluiten op basis van het Reglement van de Commissie van Toelating. 

3. Leden, respectievelijk registerleden hebben het recht zich lid NVvA, respectievelijk registerlid NVvA te noemen. 


Ledenlijst


Artikel 5. 
1. 
a. Alle leden worden opgenomen op een voor leden toegankelijke ledenlijst. 
b. Alle registerleden staan ingeschreven in het Beroepsregister van Archeologen dat deels openbaar zal zijn. 


Einde van het lidmaatschap


Artikel 6.

1. Het lidmaatschap eindigt door: 
a. het overlijden van het lid; 
b. opzegging door het lid; 
c. opzegging door de vereniging; dit kan geschieden: 
- wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen; 
- wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt; of 
- wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren; 
d. ontzetting van het lid; dit kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. 

2. Opzegging door de vereniging geschiedt door het bestuur. 

3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts geschieden met inachtneming van een opzeggingstermijn van twee maanden. Het lidmaatschap kan echter onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. 

4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid, doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd. 

5. Een lid kan zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen binnen een maand nadat hem een besluit is meegedeeld tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie. 

6. Een lid is niet bevoegd zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang op te zeggen voor het geval zijn geldelijke rechten en verplichtingen worden gewijzigd. 

7. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur. 

8. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat een lid zijn verplichtingen jegens de vereniging met nakomt, alsook dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren en van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat de betrokkene binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene vergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst, met dien verstande dat het geschorste lid het recht heeft zich in de algemene vergadering, waarin het in dit lid bedoelde beroep wordt behandeld, te verantwoorden. 

9. Wanneer het lidmaatschap of de registratie in het Beroepsregister in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.  


Jaarlijkse bijdragen

 
Artikel 7. 
1. 
a. De leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse contributie die door de algemene vergadering zal worden vastgesteld. 
b. Registerleden betalen een hogere contributie voor inschrijving in het Beroepsregister van Archeologen. Van nieuwe registerleden kan een eenmalig entreegeld worden gevraagd. 

2. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen. 


Bestuur


Artikel 8. 
1. Het bestuur bestaat uit een oneven aantal van tenminste vijf personen, die door de algemene vergadering worden benoemd. De benoeming geschiedt uit de leden. 

2. De benoeming van bestuursleden geschiedt uit een of meer bindende voordrachten, behoudens het bepaalde in lid 4. Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als tien of meer leden. De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering meegedeeld. Een voordracht door tien of meer leden moet voor de aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend. 

3. Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene vergadering. 

4. Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de algemene vergadering overeenkomstig het voorgaande lid aan de opgemaakte voordrachten het bindend karakter te ontnemen, dan is de algemene vergadering vrij in haar keus. 

5. Indien er meer dan één bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit die voordrachten. 


Einde bestuurslidmaatschap - periodiek aftreden - schorsing


Artikel 9. 
1. Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn. 

2. Elk bestuurslid treedt uiterlijk twee jaar na zijn benoeming af, volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreding. De aftredende is herkiesbaar; wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in. 

3. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts: 
a. door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging; 
b. door bedanken; 
c. door het verlies van het vrije beheer over diens vermogen. 


Bestuursfuncties - besluitvorming van het bestuur


Artikel 10. 
1. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan. Het kan voor elk van hen uit zijn midden een plaatsvervanger aanwijzen. Een bestuurslid kan meer dan een functie bekleden. 

2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris notulen opgemaakt, die door de voorzitter en de secretaris worden vastgesteld en ondertekend. In afwijking van hetgeen de wet dienaangaande bepaalt, is het oordeel van de voorzitter orntrent de totstandkoming en de inhoud van een besluit niet beslissend. 

3. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen aangaande de vergaderingen van en de besluitvorming door het bestuur worden gegeven. 

4. Het bestuur draagt zorg voor de benoeming en instandhouding van commissies en bijbehorende reglementen ten behoeve van het functioneren van de vereniging. 


Bestuurstaak - vertegenwoordiging


Artikel 11. 
1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging. 

2. Indien het aantal bestuursleden beneden vijf is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen, waarin de voorziening in de open plaats of open plaatsen aan de orde komt. 

3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd. Het bestuur beslist over het instellen dan wel opheffen van commissies. 

4. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden gedaan. 

5. Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene vergadering voor besluiten tot: 
a. het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van registergoederen; 
b. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een bankkrediet wordt verleend; 
c. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het gebruikmaken van een aan de vereniging verleend bankkrediet; 
d. het aangaan van dadingen; 
e. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, doch met uitzondering van het nemen van conservatoire maatregelen en van het nemen van die rechtsmaatregelen, die geen uitstel kunnen lijden; 
f. het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten. 
Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep worden gedaan. 

6. Onverminderd het in de laatste volzin van lid 4 bepaalde wordt de vereniging in en buiten rechte vertegenwoordigd: 
a. hetzij door het bestuur; 
b. hetzij door twee gezamenlijk handelende bestuursleden, waarvan tenminste één bestuurslid de functie van voorzitter, secretaris of penningmeester dient te bekleden; 


Jaarverslag - rekening en verantwoording


Artikel 12. 
1. Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met éénendertig december. 

2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend. 

3. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten met een toelichting, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. Deze stukken worden ondertekend door de bestuurders; ontbreekt de ondertekening van een of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. Na verloop van deze termijn van zes maanden kan ieder lid de hiervoor bedoelde rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen. 

4. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van tenminste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit. 

5. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie van onderzoek zich door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging te geven. 

6. De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere commissie. 

7. Indien omtrent de getrouwheid van de stukken als bedoeld in lid 3 aan de algemene ledenvergadering een verklaring wordt overgelegd afkomstig van een registeraccountant kan de benoeming van een commissie als bedoeld in lid 4 achterwege blijven. 

8. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3 tien jaar lang te bewaren. 


Algemene vergadering


Artikel 13. 
1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen. 

2. Jaarlijks, doch uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een algemene vergadering (de jaarvergadering) gehouden. In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde: 
a. de goedkeuring van het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 12; 
b. de benoeming van de in artikel 12 genoemde commissie dan wel de benoeming van een registeraccountant voor het volgende verenigingsjaar; 
c. voorziening in eventuele vacatures; 
d. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering. 

3. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt. 

4. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een/tiende gedeelte der stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 17 of bij advertentie in tenminste een ter plaatse waar de vereniging gevestigd is veel gelezen dagblad, met inachtneming van de in artikel 17 vermelde oproepingstermijn. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden belasten met de leiding van de vergadering en het opstellen van de notulen. 


Toegang en stemrecht


Artikel 14. 
1. De algemene vergadering is in principe openbaar, tenzij het bestuur besluit tot een besloten vergadering. Geen toegang hebben geschorste leden behoudens het bepaalde in artikel 6, lid 8 en geschorste bestuursleden. 

2. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist de algemene vergadering. 

3. Ieder lid van de vereniging dat niet geschorst is, heeft een stem. 

4. Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gevolmachtigd ander lid uitbrengen. 

5. Een lid kan maximaal door 10 andere leden worden gevolmachtigd. 


Voorzitterschap - notulen


Artikel 15. 
1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt één van de andere bestuursleden door het bestuur aan te wijzen als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelf. 

2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die door de voorzitter en de notulist worden vastgesteld en ondertekend. Zij die de vergadering bijeenroepen kunnen een notarieel proces-verbaal van het verhandelde doen opmaken. De inhoud van de notulen of van het proces-verbaal wordt ter kennis van de leden gebracht. 


Besluitvorming van de algemene vergadering

 
Artikel 16. 
1. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. 

2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van een in het eerste lid bedoeld oordeel de juistheid ervan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. 

3. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. 

4. Ongeldige en blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. 

5. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming, of ingeval van een bindende voordracht, een tweede stemming tussen de voorgedragen kandidaten, plaats. Heeft alsdan weer niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij een persoon de volstrekte meerderheid heeft gekregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. Bij vermelde herstemmingen (waaronder niet is begrepen de tweede stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen, op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon, op wie bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt, op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht. Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen. 

6. Indien de stemmen staken over een voorstel niet betreffende een verkiezing van personen, dan is het verworpen. 

7. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden zulks vóór de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt. 

8. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering. 

9. Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen - dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding - ook al heeft geen oproeping plaatsgehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen. 


Bijeenroeping algemene vergadering

 
Artikel 17. 
1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden volgens de ledenlijst en/of het Beroepsregister van Archeologen bedoeld in artikel 5.De termijn voor de oproeping bedraagt tenminste veertien dagen; de dag van de verzending niet meegerekend. 

2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in de artikelen 18 en 19. 


Statutenwijziging


Artikel 18. 
1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van een algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. 

2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. 

3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft een absolute meerderheid van de uitgebrachte stemmen. 

4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd. 


Ontbinding


Artikel 19. 
1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing. 

2. Het batig saldo na vereffening vervalt aan degenen die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid waren. Ieder van hen ontvangt een gelijk deel. Bij het besluit tot ontbinding kan echter ook een andere bestemming aan het batig saldo worden gegeven. 


Huishoudelijk reglement


Artikel 22 
1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen 
2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.

Zie ook

Structuur vereniging

Statuten

Huishoudelijk reglement

Archief

 

Lid worden?

Leuk! Je kan lid worden door je aan te melden door het formulier in te vullen. Je ontvangt dan een inlogcode zodat je je eigen profiel kan aanmaken.

Lees meer »

© NVvA   |   Nederlandse Vereniging van Archeologen   |   Postbus 2611, 3800 GD Amersfoort