Huishoudelijk reglement

Het huishoudelijk reglement wordt op dit moment aangepast aan het nieuwe model register en verder uitgebreid. Hieronder treft u de vorige versie aan uit 1997.

I. LIDMAATSCHAP 

Artikel 1 
Ledenlijst 
1. Alle leden worden opgenomen in de ledenlijst, die tweemaal per jaar wordt bijgewerkt. 
2. Alle leden zijn verplicht om adreswijzigingen en andere wijzigingen van gegevens op de ledenlijst zo spoedig mogelijk door te geven aan het secretariaat van de vereniging. 

Artikel 2 
Het lidmaatschap wordt beëindigd: 
a. door schriftelijke opzegging door het lid bij het secretariaat van de vereniging. Indien het bericht van opzegging niet voor 1 September verzonden is, dan is het lid de contributie voor het volgend verenigingsjaar, lopende van 1 januari tot en met 31 december, verschuldigd. In zeer bijzondere gevallen kan door het bestuur van het bovenstaande worden afgeweken; 
b. door overlijden van het lid; 
c. door schriftelijke opzegging door het bestuur van de vereniging. Deze kan geschieden wanneer een lid niet meer aan de gestelde eisen voldoet, wanneer een lid zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt of wanneer een lid het aanzien en de belangen van het beroep en/of de vereniging schaadt. 


II. BEGUNSTIGERS 

Artikel 3 
Uitwisselingslidmaatschap 
Verenigingen waarmee NVvA een uitwisselingslidmaatschap is aangegaan, worden aangemerkt als begunstiger. Deze begunstigers ontvangen dezelfde notulen en bescheiden als NVvA leden; een vertegenwoordiger van zo'n vereniging heeft toegang tot de algemene vergadering, doch geen sternrecht. 


III. BESTUUR 

Artikel 4 
Bestuursfuncties 
1. De voorzitter leidt de vergaderingen; bij diens afwezigheid neemt de secretaris zijn functie waar. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt een der andere bestuursleden als voorzitter op. 
2. De voorzitter tekent met de secretaris alle stukken van officiële aard. 
3. De secretaris is belast met het voeren van de briefwisseling, het notuleren van de vergaderingen, het uitbrengen van het jaarverslag, het bijhouden van de ledenadministratie en voorts met de werkzaamheden, die geacht worden tot het secretariaat te behoren. 
4. De penningmeester beheert de financiële middelen van de vereniging, draagt zorg voor het innen van de contributies en voor het beheer van de verenigingseigendommen. Hij/Zij ontwerpt de begroting en stelt het financieel verslag samen. 
5. De penningmeester is niet gerechtigd uitgaven boven de Hfl. 500,00 te doen, zonder daarin het bestuur te kennen. 
6. Het bestuur kan zich laten adviseren. 

Artikel 5 
Bestuursvergadering 
1. De voorzitter bepaalt waar en wanneer een bestuursvergadering wordt gehouden. Hij is verplicht deze bijeen te roepen op verzoek van ten minste twee bestuursleden. 
2. De voorzitter stelt de agenda vast. Hij is verplicht een bepaald onderwerp op de agenda te zetten op verzoek van ten minste twee bestuursleden. 
3. De voorzitter heeft de bevoegdheid de spreektijd van alle leden bij ieder agendapunt te limiteren, alsmede de vergadering te schorsen of te verdagen. 
4. Bij staken van stemmen heeft de voorzitter een beslissende stem. 


IV. FINANCIËN 

Artikel 6 
Het boekjaar loopt gelijk met het verenigingsjaar, van 1 januari tot en met 31 december. 

Artikel 7 
Elk jaar wordt op de algemene vergadering een kascommissie van tenminste twee personen benoemd, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. Jaarlijks treedt het eerst benoemde lid af; het aftredende lid kan voor de eerstvolgende drie verenigingsjaren niet worden herbenoemd. 

Artikel 8 
Contributies 
De jaarlijkse contributies en bijdragen worden jaarlijks in het Jaarverslag bekend 
gemaakt. 


V. WERKVERBANDEN EN COMMISSIES 

Artikel 9 
1. De vereniging kent werkverbanden. 
2. Op initiatief van een aantal leden kan met goedvinden van het bestuur van de vereniging een nieuw werkverband worden opgericht. 
3. Werkverbanden zijn deelorganen van de vereniging waarin leden per werkveld georganiseerd zijn. 
4. Werkverbanden zijn gericht op deskundigheidsbevordering, informatievoorziening en collegiaal overleg. 
5. Elk lid van de vereniging wordt gestimuleerd om lid te worden van een werkverband. 
6. Elk werkverband heeft een bestuurslid als contactpersoon. 
7. De algemene vergadering kan een of meer commissies benoemen, met algemene of bijzondere opdrachten, welke zich niet mogen uitstrekken buiten de grenzen der bevoegdheden van de benoemde commissie. 
8. De commissies kunnen te allen tijde door het bestuur ontbonden worden. Ook kunnen een of meer leden daarvoor als zodanig door het bestuur worden ontslagen en al dan niet door anderen worden vervangen. 


VI. ONDERZOEKSCOMMISSIE 

Artikel 10 
Indien het bestuur meent dat het wenselijk is om te onderzoeken of een lid van de vereniging gehandeld heeft in strijd met hetzij de statuten, hetzij het huishoudelijk reglement, hetzij het Handvest, hetzij enig ander reglement of besluit van de vereniging, hetzij zich gedraagt of gedragen heeft op een wijze welke strijdig is met het doel van de vereniging, dan draagt het bestuur een onderzoekscommissie op om een dergelijk onderzoek zo spoedig mogelijk in te stellen teneinde een oordeel uit te spreken en het bestuur te adviseren over te treffen maatregelen. Het lid zal schriftelijk van het onderzoek op de hoogte worden gesteld. 

Artikel 11 
Iedereen die meent dat een lid van de vereniging gehandeld heeft op een wijze zoals omschreven bij artikel 10, dient schriftelijk een klacht in bij het bestuur van de vereniging met omschrijving van de klacht. De beklaagde zal door een afschrift persoonlijk van de klacht in kennis worden gesteld. Anonieme klachten worden niet in behandeling genomen. 

Artikel 12 
1. De onderzoekscommissie bestaat uit vijf personen, bij voorkeur disciplinegebonden archeologen of deskundigen. 
2. De onderzoekscommissie zal op ad-hoc basis worden samengesteld op de volgende wijze: 
a. een persoon aan te wijzen door degene die de klacht heeft ingediend, 
b. een persoon aan te wijzen door de beklaagde, 
c. drie personen aan te wijzen door het bestuur van de vereniging, waarvan tenminste een persoon deel uitmaakt van het bestuur. 
Artikel 13 
1. Hoor en wederhoor van beklaagde en klager zullen deel uitmaken van het onderzoek. 
2. De onderzoekscommissie zal haar bevindingen en advies neerleggen in een schriftelijk rapport, dat aan het bestuur wordt aangeboden. Op grond van dit rapport zal het bestuur maatregelen nemen, oplopend van waarschuwing, berisping, schorsing van het lidmaatschap tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging. 
3. De genomen maatregelen zullen binnen 14 dagen na het besluit schriftelijk door de secretaris van het bestuur meegedeeld worden aan de beklaagde. 
4. Een beklaagde kan bij het bestuur bezwaar aantekenen tegen de genomen maatregelen. 
5. Indien het bestuur besloten heeft het lidmaatschap van de beklaagde op te zeggen dan zal hiervan melding worden gemaakt op de eerstvolgende ledenvergadering en het lid zal van de ledenlijst worden verwijderd. 


IX: SLOTBEPALINGEN 

Artikel 14 
Alle leden ontvangen een exemplaar van de statuten en het huishoudelijk reglement. 

Artikel 15 
Wijzigingen in het huishoudelijk reglement en het Handvest kunnen worden aangebracht op de algemene vergadering, mits uit de agenda voor die vergadering duidelijk blijkt, tot welke wijziging men wil overgaan. Wijzigingen kunnen slechts worden aangenomen met een meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen in de algemene vergadering waarin tenminste twee/derde gedeelte van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. 

Artikel 16 
In gevallen waarin het huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist het bestuur naar redelijkheid en met inachtneming van de statuten. 

Zie ook

Structuur vereniging

Statuten

Huishoudelijk reglement

Archief

 

Lid worden?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam.

Lees meer »

© NVvA   |   Nederlandse Vereniging van Archeologen   |   Postbus 2611, 3800 GD Amersfoort