Ethische code

Klik hier voor de tekst van de Ethische code

Korte uitleg
De NVvA wil archeologen en andere personen die in het archeologisch werkveld werken, middelen bieden om zich professioneel op te stellen in nieuwe vormen van omgang met het archeologische erfgoed in Nederland, en daarmee de kwaliteit van de archeologiebeoefening bevorderen.

De houding die de NVvA  van haar leden verlangt is in 1996 neergelegd in een ethisch handvest. Het Handvest werd opgesteld naar analogie van de beroepscode van de Society of American Archeologists. In 2001 heeft een werkgroep van de NVvA  het Handvest verder uitgewerkt tot een Gedragscode. Deze werd op de Algemene Leden Vergadering van 7 december 2001 door de leden aangenomen en is sindsdien van kracht. Tijdens de ALV van 29 februari 2008 is de titel Gedragscode vervangen voor Ethische code.

Leden van de vereniging zijn statutair verplicht de tekst van de Ethische code te onderschrijven. Die fungeert daarmee als een norm waarop de NVvA-leden kunnen worden aangesproken. Bij handelen dat naar het oordeel van het bestuur strijdig is met de geest van de code, kan het bestuur disciplinair tegen een lid optreden. De klachtenregeling is te vinden in het huishoudelijk reglement.

 

© NVvA   |   Nederlandse Vereniging van Archeologen   |   Postbus 2611, 3800 GD Amersfoort